Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,


I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów, tel. 44 633 32 37 (dalej: MZK).

II. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@mzk.belchatow.pl

III. MZK zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MZK jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
  1. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
  2. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
  3. dane osobowe w postaci wizerunku (monitoring w autobusach) zbierane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MZK jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów MZK oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
 2. W celach związanych z wykonaniem zadania polegającego na obsłudze przewozowej pasażerów w związku z obowiązkiem zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, które jest realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 3. W celu wykonania umów zawieranych przez MZK z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi MZK współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w celu wykonania umowy przewozowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na MZK wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku (monitoring w autobusach) będą lub mogą być przekazane organom ścigania, sądom, organom administracji publicznej.

V. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów MZK jako administratora danych,
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,
 3. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,
 4. do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres jednego miesiąca od dnia zapisu nagrania.

VI. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

VII. Posiadają Państwo prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: MZK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@mzk.belchatow.pl

VIII. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: MZK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@mzk.belchatow.pl

IX. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy to przetwarzania danych zebranych poprzez monitoring). Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres: MZK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@mzk.belchatow.pl

X. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

XI. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi.

XII. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności